Sociální služby Habrovany

A- A A+

Poslání

Chráněné bydlení Vyškov je pobytová sociální služba, která poskytuje bydlení a péči uživatelům podle jejich potřeb tak, aby mohli v maximální možné míře žít běžným způsobem života.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby s tělesným postižením, které mají sníženou schopnost samostatnosti a soběstačnosti. Vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci nejsou již schopni zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a tudíž potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

Cíl služby

Spokojené žití v chráněném bydlení s individuální péčí a snahou poskytnout uživatelům pomoc a podporu v oblastech, které již nezvládají a to při zachování jejich vlastní důstojnosti a základních lidských práv.

Principy poskytování sociální služby

 •   Respekt a úcta k člověku
 •   Důraz na dodržování základních lidských práv a svobod
 •   Atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 •   Individuální přístup
 •   Respektování názoru uživatele
 •   Pozitivní motivace

 

Službu neposkytujeme osobám:

 •   Nespadajícím do naší cílové skupiny
 •   S osobními cíly, které nejsme schopni v rámci chodu zařízení naplnit
 •   S takovou smyslovou či metabolickou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách zařízení
 •   Vyžadující uzavřené oddělení či zvýšený dozor
 •   Mající potřebu celodenní ošetřovatelské péče
 •   S akutním infekčním onemocněním, jehož stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 •   S poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 •   Závislým na alkoholu, na návykových látkách, hracích automatech